Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Smile Sport

• Het dragen van correcte kleding en schone (indoor)sportschoenen is
verplicht.Het gebruik van een handoek is tijdens de training vereist.
• Wij verzoeken u geen eigendommen mee te nemen naar de
trainingsruimtes,uw persoonlijke en waardevolle spullen kunt u
afgeven bij de balie.
• De directie/Smile Sport is niet aansprakelijk voor diefstal,verlies of
ongevallen in en om het sportcentrum.
• Leden en/of introduce(e)s geven Smile Sport toestemming
om fotografische en andersoortige opname te gebruiken voor
redactionele of promotionele doeleinden.
• Smile Sport behoudt het recht om de openingstijden aan te
passen ten behoeve van inrichting,schoonmaak,reparatie,speciale
gelegenheden,vakanties en/of andere redenen.
• Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 maand
bewaard en na deze periode geschonken aan een goed doel.
• Indien men minderjarig is (tot 18 jaar) en toch lid wil worden,is
goedkeuring van ouders/verzorgers vereist.
• Middels deze goedkeuring verklaren de ouders/verzorgers in staat te
zijn voor het voldoen van de kosten van het lidmaatschap.Zij dienen
het inschrijfformulier te ondertekenen.
• Tijdens de schoolvakanties vinden er geen kids lessen plaats.
• Leden dienen Smile Sport op de hoogte te brengen van eventuele
gezondheidsaandoeningen.
• Leden dienen ten alle tijden hun lidmaatschap pasje mee te nemen
en te laten scanen aan de balie.
• Smile Sport is gerecht de algemene voorwaarden te wijzigen en/of
aan te passen.
• De directie beslist in gevallen waarin het regelement niet voorziet.
• Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
• Het lidmaatschap wordt aangegaan voor (zie keuze lidmaatschap
voorzijde) en loopt na deze periode per maand automatisch door
tot wederopzegging.
• Indien u niet schriftelijk opzegt blijft de betalings verplichting
bestaan,ook als u geen gebruik maakt van de faciliteiten.
• Het beeindigen van het lidmaatschap kan dmv een
mutatieformulier in te vullen ,verkrijgbaar aan de balie.
• De contributie wordt per maand automatisch afgeschreven van het
door u opgegeven bank-gironummer.
• Indien het lidmaatschap voortijdig wordt stopgezet dient de
verschuldigde bijdrage van het aangegane lidmaatschap alsnog
volledig te worden voldaan.
• Smile Sport biedt u echter de mogelijklheid om uw contract
voortijdig te beeindigen d.m.v een afkoopregeling.
• Hierbij dient u 50% van de nog resterende (contract)maanden in 1
keer af te lossen.
• Indien het voor Smile Sport niet mogelijk is het door u verschuldigde
bedrag te incasseren dan houden wij ons het recht om u eventuele
stornokosten in rekening te brengen en zo nodig de toegang tot
Smile Sport te ontzeggen.
• Smile Sport houdt het recht om prijzen te wijzigen conform de markt
met een maximum van 5 % indexering per jaar.
• Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor/achteraf geen
rechten worden ontleend.
• Acties of speciale aanbiedingen zullen nimmer van toepassing zijn
op lopende abonnementen met uitzondering van leden voor leden
acties.
• Na opzegging van uw lidmaatschap kunt u geen aanspraak maken
op eerdere betaalde inschrijfgelden ,contributies of andere tegoeden.
• Na afloop van het lidmaatschap blijft het inschrijfgeld nog 3
maanden geldig.
• Het lidmaatschap kan tussentijds niet worden stopgezet of worden
onderbroken,tenzij in geval van een blesure , zwangerschap of
langdurige ziekte.Hiertoe dient u een schriftelijke verklaring van de
behandelend arts in te leveren bij de balie van Smile Sport.
• Smile Sport houdt het recht personen /klanten de toegang tot het
sportcentrum te weigeren wanneer er sprake is van een conflict /
situatie die het bedrijf schade zou kunnen berokkenen